กกต. ชวนคนกรุงเทพฯและเมืองพัทยาใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

22 พฤษภาคม 2565, 09:09น.


          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ และเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด          ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น แต่หากหมดอายุจะใช้ไม่ได้          ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังนี้          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีน้ำตาล" และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีชมพู"          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีฟ้า" และสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีส้ม"          เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร แล้วเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายได้เพียง 1 คน          หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด          เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดิมและนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง...#กกต#เลือกตั้ง65

ข่าวทั้งหมด