รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำ ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้

21 พฤษภาคม 2565, 16:05น.


          นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน.) ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และตรวจเยี่ยมการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสารแบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร และสำนักงานเขตหลักสี่
             ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ แก่ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน.) ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และคู่มือที่กำหนด ตลอดจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่


          สำหรับในพื้นที่เขตบางเขน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 223 หน่วย ประกอบด้วย แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง


          ในพื้นที่เขตจตุจักรมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 173 หน่วย ประกอบด้วย แขวงจตุจักร แขวงลาดยาว แขวงจอมพล แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม


          ส่วนในพื้นที่เขตหลักสี่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 122 หน่วย ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน
        โอกาสนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดูแลจัดการการเลือกตั้ง พร้อมช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำแนะนำและทำความเข้าใจแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุผล เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนอาจมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด การให้คำแนะนำการลงทะเบียนแก่ผู้พิการทางสายตา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 


 


#กรุงเทพมหานคร


#เลือกตั้งผู้ว่าฯ
ข่าวทั้งหมด