พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเปิดอาคาร 'นวมินทรบพิตร 84 พรรษา' ศิริราชพยาบาล

30 มีนาคม 2565, 19:23น.


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฝ้าฯ รับเสด็จโดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน และประชาชนจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม          จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)          รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” และพื้นที่ภายในอาคารฯ ตามลำดับ          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดเพรคลุมป้ายอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก          ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก พร้อมกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” และพื้นที่ภายในอาคารฯ ตามลำดับ พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ (จำนวน 100 ราย) รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากศาลาศิริราช 100 ปี ไปยังอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” จากนั้น เสด็จลงยังชั้น B2 ศูนย์รังสีรักษา ทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษา (ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง)         เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 26 เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะกรรมการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เสด็จฯ กลับ #อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา#โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวทั้งหมด

X