ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยสถานะรัฐมนตรี ของนายนิพนธ์ บุญญามณี แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

17 พฤศจิกายน 2564, 20:59น.


          สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 22/2564) กรณีกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จากการถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชี้มูลว่ามีความผิดคดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ 2 คัน มูลค่า 50 ล้านบาทให้แก่เอกชนเมื่อปี 2556          ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (9) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งว่านายนิพนธ์ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง          ...#ศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั้งหมด