ที่ประชุมร่วมรัฐสภาฯ มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม

17 พฤศจิกายน 2564, 12:45น.


          ที่ประชุมร่วมรัฐสภา วาระลงมติว่าจะรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเสนอโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 รายชื่อ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยใช้การออกเสียงแบบขานชื่อรายบุคคล จากนั้น นายชวน ประกาศผลการลงมติหลังจากที่ตรวจสอบผลการลงคะแนนแล้วว่ามติของรัฐสภาไม่รับหลักการฯ เนื่องจาก ได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสองสภาฯ โดยมีมติรับหลักการ 206 เสียง ต่อ 473 เสียง          ทั้งนี้ ในเสียงรับหลักการ มีส.ส. ลงคะแนน 203 เสียง ส.ว. รับหลักการ 3 เสียง          มติไม่รับหลักการ มี ส.ส.ไม่รับหลักการ 249 เสียง และ ส.ว. ไม่รับหลักการ 224 เสียง          งดออกเสียง 6 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 3 เสียง และ ส.ว. 3 เสียง....#ประชุมร่วมรัฐสภา#แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั้งหมด