'วงศ์สกุล' ลาออกจากราชการ ไม่รับตำแหน่งอัยการอาวุโส หลังพ้นตำแหน่งอัยการสูงสุดสิ้นเดือนนี้

15 กันยายน 2564, 21:30น.


          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานอ้างแหล่งข่าวสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า ขณะนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  อสส. ซึ่งจะครบอายุเกษียณราชการ 65 ปี ในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้ และจะต้องไปเป็นอัยการอาวุโส ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ต่อ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยแจ้งความประสงค์ว่า จะไม่ขอรับราชการเป็นอัยการอาวุโสต่อไป  ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ก.อ. วันที่ 21 กันยายน 2564 นี้ด้วย           ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อสส. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 0109/2564 เรื่องให้พนักงานอัยการปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการอาวุโส จำนวน 106 ตำแหน่ง ซึ่งมีชื่อนายวงศ์สกุลด้วย เพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุดตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป           สำหรับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  มาตรา 39 ระบุว่า ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีขึ้นไป หากประสงค์จะดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสในปีงบประมาณใด ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออัยการสูงสุดไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้นคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.อ. กำหนด          ส่วนมาตรา 40 ระบุว่า การแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสให้อัยการสูงสุดเสนอรายชื่อผู้ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งต่อ ก.อ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป#อัยการสูงสุด 

ข่าวทั้งหมด