ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ลงประชามติ มีผลบังคับใช้แล้ว

15 กันยายน 2564, 11:41น.


          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ พ.ร.บ.ลงประชามติ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว ภายหลังร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผ่านการลงมติเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวาระ 3 โดยมีทั้งสิ้น 9 หมวด 85 มาตรา สาระสำคัญของการออกเสียงประชามติ ในมาตรา 9 ระบุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจจัดและควบคุมดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม เสรี เสมอภาค และชอบด้วยกฎหมาย          การออกเสียงตามพระราชบัญญัตินี้ มีดังต่อไปนี้


(1) การออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ


(2) การออกเสียงกรณีเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุอันสมควร


(3) การออกเสียงตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการออกเสียง


(4) การออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มี การออกเสียงและได้แจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ


(5) การออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ


          หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 (5) ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน


           อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/059/T_0001.PDF....#พระราชบัญญัติลงประชามติ

ข่าวทั้งหมด