เชียงใหม่ ออกประกาศ ปิด 2 หมู่บ้าน อ.เชียงดาว และอ.หางดง พบการระบาดโควิดเป็นกลุ่มก้อน

05 พฤษภาคม 2564, 05:51น.


         “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” เชียงใหม่ ออกประกาศคุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน-หมู่ 8 ต.แม่นะ เชียงดาว-หมู่ 5 ต.หารแก้ว หางดงโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 - 17 พ.ค.64ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ-บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว โดยระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวม 10 คน-พื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นกัน รวม 8 คน         ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายกันคือ1. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น2. ขอความร่วมมือให้ประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น3. ให้ ศปก.ทั้ง 2 อำเภอ จัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และดำเนินป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่4. ให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.เชียงใหม่  

ข่าวทั้งหมด