พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯองคมนตรีให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา ราษฎร ในปัตตานี-ยะลา

07 เมษายน 2564, 17:21น.


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำศาสนา และราษฎร ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โอกาสนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีสมเด็จพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ คือ สถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด พระอุโบสถ วิหารพระครูวิสัยโสภณ และหอระฆัง

          ต่อมา องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การนี้ได้รับฟังสรุปข้อมูลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของศูนย์อำนวยการฯ (ศอ.บต.) โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานอำนวยการระดับพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2524 ทำหน้าที่เร่งรัด กำกับ ดูแล ประสานงาน ผนึกกำลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและตำรวจในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นหนักงานด้านสังคมจิตวิทยา การเมือง การปกครอง การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการฝ่ายทหาร และกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 43 (พตท.43) ซึ่งเป็นหน่วยงานอำนวยการที่จัดตั้งพร้อมกัน แต่มีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ภายใต้การกำกับดูแลของแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

          จากนั้น ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การนี้ ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลาง และพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางแห่งนี้ โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด ไปกล่าวแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ในครั้งนี้

          มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2497 ในที่ดินของนายอุสมาน ดอฮะ โดยมี หะยีอับดุลฮามิด อับดุลซอมัด เป็นอิหม่าม มัสยิดแห่งนี้ชื่อว่า มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์ โดยเมื่อปี พ.ศ.2499 รัฐบาลได้ให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับขยายขนาดของตัวอาคารมัสยิดให้สามารถจุคนได้ถึง 300 คน และต่อมาในปี พ.ศ.2522 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่และสร้างอาคารมัสยิดดังที่เห็นในปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้ใช้เป็น ศาสนสถานสำคัญที่ชาวไทยมุสลิมประกอบศาสนกิจและประชุมเพื่อศึกษาธรรม นับเป็นมัสยิดที่สง่างามและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา

ข่าวทั้งหมด