ที่ประชุมองคมนตรี ติดตาม-ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29 มีนาคม 2564, 20:25น.


          วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
          นอกจากนั้น คณะทำงานฯ ยังได้เสนอโครงการฯ ที่จะนำมาต่อยอดเป็นการนำร่อง จำนวน  4 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง โดยน้อมนำหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ          ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 9 โครงการ2)โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ3)โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 15 โครงการ  รวมทั้งยังได้พิจารณาโครงการต่อยอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย          สำหรับระเบียบวาระการประชุม คือ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ จำนวน 88 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง จำนวน 26 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 62 โครงการ จากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค โดยมีองคมนตรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ สามารถขับเคลื่อนโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ไปแล้ว จำนวน 60 โครงการ อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีก 21 โครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่ติดปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาด้านพื้นที่ รวมทั้งสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มีนาคม 2564 ได้มีการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปแล้วจำนวน 47 โครงการ รวม 22 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคข่าวทั้งหมด