!-- AdAsia Headcode -->

ทบ.ส่งเจ้าหน้าที่-แพทย์ทหาร ช่วยประสานทีม Hospitel ดูแลคนไทยที่ต้องกักตัว State quarantine

08 เมษายน 2563, 12:10น.


     เนื่องจาก ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสCovid-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นศูนย์บริหารจัดการ และได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรคโควิด-19 (Hospitel) และโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังฯ (Hotel Isolation) รวมทั้งได้เตรียมทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการแยกกักตัวเองจากครอบครัว เช่น โรงแรมปริ๊นซ์ตัน และโรงแรมพาลาซโซ โรงแรมปริ๊นซ์ตันมีจำนวน 270 ห้อง ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นตามเกณฑ์กรมการแพทย์ประมาณกว่า 50 คน อยู่ห้องแยกทุกคน และโรงแรมพาลาซโซอีก 439 ห้อง
     ทั้งนี้ มีเกณฑ์ 5 ข้อในการรับผู้ป่วยเข้าพักใน Hospitel คือ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอด (chest x - ray) คงที่ ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช ผู้ป่วยต้องไม่มีไข้ โรคประจำตัวควบคุมอาการได้ดี ผู้ป่วยมียามาจากโรงพยาบาลครบตามแผนการรักษา และโรงพยาบาลต้นทางยินดีมารับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาหากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลติดตามอาการทุกวัน จำนวน 3-5 คนต่อผู้ป่วย 100 คน และทุกห้องจะต้องมีเครื่องมือทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะจัดให้ คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โดยมีเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของโรงแรมในการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม แบ่งเป็น 5 หมวด คือ


     1. โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ต้องมีความปลอดภัยโครงสร้างสมบูรณ์ไม่แตกร้าว ระบบความปลอดภัยพร้อมใช้งาน ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนไม่เป็นระบบท่อส่งลมร่วมกัน


     2. บุคลากร มีการจัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการให้บริการ


     3. มีความเพียบพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ


     4. มีการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม


     5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน


     ขณะนี้ มีโรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแล้ว 132 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะขยายจำนวนห้องพักฟื้นผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังได้มากกว่า 16,000 ห้อง


     โดยกองทัพบก แจ้งว่า สถานที่กักตัว(State quarantine) โรงแรมภัทรา มีคนไทยที่กลับจากต่างประเทศที่มากักตัว 124 คน โดยมี ทหาร กรมแพทย์ ทบ. 9 นาย กองพันเสนารักษ์ ที่1(พัน.สร.1) ลพบุรี) 12นาย. สห. ทบ.กองร้อย.สห.สนาม 4 พัน.สห.12 อีก 11คน ดูแล ร่วมกับ ตำรวจ สน.หัวหมาก 8 นาย
     ขณะที่ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง.ผบ.ทบ.และ เจ้ากรมแพทย์ ทบ. ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏบัติงาน พบว่า ขวัญและกำลังใจของผู้ที่มาอยู่ดี ไม่มีการต่อต้านและยอมรับกฏเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ แพทย์ได้ให้ปรอทวัดไข้และสอนวิธีการใช้ด้วยตนเอง