!-- AdAsia Headcode -->

PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

17 กุมภาพันธ์ 2563, 16:06น.


      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานในพิธี ส่งมอบโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธีฯ ณ ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งปัญหาของกระบวนการผลิตสินค้าในการตากและอบแห้งผลิตภัณฑ์บนพื้นดิน ประสบปัญหาสิ่งเจือปนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการผลิตสินค้าทำให้มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง PEA จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันจำนวน 7 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ ใช้ระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของสินค้ามีมาตรฐาน หรือการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้าเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       สำหรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชนในครั้งนี้ PEA ได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 6 x 8.20 เมตร แห่งที่ 8 ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งสามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรได้    ครั้งละประมาณ 300 กิโลกรัมต่อรอบ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่สามารถใช้งานโรงอบแห้งฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ผ่านนวัตกรรมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของประเทศ ให้เติบโตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน