!-- AdAsia Headcode -->

ทบ.มอบกรมแพทย์ทหารบก โดย รพ.ทหาร ร่วมดูแลประชาชนรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ตามนโยบายรัฐ

26 มกราคม 2563, 01:25น.


        ตามที่มีข้อมูลการเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่ประเทศจีนในขณะนี้ สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เตรียมพร้อมและปรับแผนรับมือดูแลประชาชนตามสถานการณ์อย่างเต็มที่นั้น ล่าสุด ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ เร่งขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดยทันที เน้นการให้ความรู้ คำแนะนำกับทหารและประชาชนเป็นสำคัญ โดยขณะนี้กรมแพทย์ทหารบกได้จัดทำแผนรับมือและดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค พร้อมให้โรงพยาบาลของกองทัพบก 37 แห่งทั่วประเทศ และหน่วยทหารเสนารักษ์ ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูล ความคืบหน้าของสถานการณ์โรค โดยศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากร สถานที่ เวชภัณฑ์ การประสานงานในเครือข่ายสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการดูแลกำลังพล ชุมชนทหาร และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นเรื่องการให้ความรู้ การแจ้งเตือน การให้คำแนะนำในการปฏิบัติบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น        ในส่วนการให้บริการผู้ป่วย ที่มาใช้บริการตามโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก จะเน้นมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว หากพบจะดำเนินการตามมาตรการ มาตรฐานสาธารณสุขที่เตรียมไว้ทันที สำหรับสื่อและเครือข่ายโซเชียลมีเดียในเครือข่ายกองทัพบก จะช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์โรค ให้ประชาชนได้รับทราบต่อเนื่อง        นอกจากนี้ในส่วน “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ก็ได้มีการประสานความร่วมมือ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวกับประเทศสมาชิก และพร้อมจะร่วมกันดูแลประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การเกิดโรคเช่นกัน