!-- AdAsia Headcode -->

กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจร บนมอเตอร์เวย์ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) เพื่อบูรณะสะพาน แนะประชาชนตรวจสอบการจราจรได้ใน M TRAFFIC Application

15 มกราคม 2563, 14:20น.


         กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แจ้งเบี่ยงการจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ กม.47+700 - กม.48+300 (บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ         ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ใน                   M TRAFFIC  Application และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของ               ผู้ใช้ทาง  ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)