กทม. ประชุมชี้แจงสถานการณ์​ฝุ่นละออง​ และการ​ดูแลรักษา​สุขภาพ​ของ​ประชาชน​ใน​พื้นที่​

11 กุมภาพันธ์ 2562, 16:53น.


     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อัศวิน​ ขวัญเมือง​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์ที่เกิดสถานการณ์และปัญหาทางมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล​ รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร​ ซึ่งฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน​ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองทั้งในระยะสั้น และวางแผนการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในระยะยาว​ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องฝุ่นละอองให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงให้มีความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง     ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเนื่องจากอากาศปิด ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ประกอบกับข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติปีงบประมาณ 2560 - 2562 พบว่า จำนวนผู้ป่วยปีงบประมาณ 2561 ในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม​ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 10.21 และผู้ป่วยปีงบประมาณ 2562 จะเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ0.82     สถิติผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจึงเห็นควรจัดการประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองและผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละอองและดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง การประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างความรู้ทางวิชาการความเข้าใจในสถานการณ์ฝุ่นละอองรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร