!-- AdAsia Headcode -->

ทางเท้า = ทางใคร ?

19 ธันวาคม 2561, 17:43น.


การจอดรถหรือขับขี่ยานพาหนะ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า มีความผิดตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และเมื่อมีการจับปรับผู้ฝ่าฝืนแล้วก็จะมีส่วนแบ่งค่าปรับให้ผู้แจ้งเบาะแสตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ ตามมาตรา 17 ของกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแส ผู้แจ้งก็จะได้รับส่วนแบ่งสูงสุด 2,500 บาทอีกด้วย โดยประชาชนหรือผู้ใช้ทางเท้าพบการกระทำฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าขอให้แจ้งกรุงเทพมหานครได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

ไลน์ @ebn6703w 

Email : citlaw_bma@hotmail.com 

Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

สายด่วนสำนักเทศกิจTel.02-465-6644 

หรือไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 และ ที่ฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต