เว้นที่ไว้ ให้ผู้พิการใช้เถอะครับ

09 มกราคม 2561, 18:03น.


ตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องที่จอดรถ ระบุให้สถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ต้องมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด พร้อมติดตั้งสัญลักษณ์ของผู้พิการไว้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคคลดังกล่าว

ซึ่งที่จอดรถเหล่านี้ จะถูกออกแบบให้มีความกว้างมากกว่าปกติ โดยมีที่ว่างข้างรถที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ อยู่ใกล้กับทางลาดสำหรับเข้าไปยังตัวอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้ใช้วีลแชร์โดยเฉพาะ เนื่องจากที่จอดรถปกตินั้น มีระยะห่างระหว่างรถไม่เพียงพอที่จะเข็นวีลแชร์เข้าไปเทียบด้านข้างได้ ดังนั้น การที่บุคคลอื่นนำรถเข้าไปจอดนั้น ถือเป็นการเบียดเบียนความสะดวกของผู้พิการ ผู้ใช้รถยนต์ควรมีจิตสำนึกและรัฐบาลอาจกำหนดมาตรการ อาทิ การติดสติ๊กเกอร์สำหรับจอดรถช่องพิเศษ