ราชกิจจาฯเผยแพร่ งบปี 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว

26 กุมภาพันธ์ 2563, 14:37น.


            เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 



           พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ตั้งเป็นจำนวน 3,200,000,000,000 บาท 

ข่าวทั้งหมด