ผ่านแล้ว 192 ข้อ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ วาระ2-3

22 สิงหาคม 2562, 21:13น.


การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงค่ำ ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ (22 ส.ค.) หลังจากใช้เวลาพิจารณาวาระที่ 2-3 ยาวนานกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ในที่สุด ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 เป็นรายมาตราแล้วเสร็จทั้งสิ้น 192 ข้อแล้ว จากนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 3 ด้วยคะแนน 450 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ก่อนประธานการประชุมจะสั่งปิดการประชุม โดยงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า เนื่องจากมีการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งมี ส.ส.เข้าร่วมการประชุมด้วย 

ข่าวทั้งหมด