บทบาทของอาเซียนเข้มแข็ง มีโอกาสเทียบเท่าอียู แต่ต้องพยายามแก้จุดเสี่ยงเรื่องความเหลื่อมล้ำ

20 สิงหาคม 2562, 20:31น.


มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ดร.สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ อาจารย์สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า ปัจจุบันอาเซียนเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะ 4-5 ปีที่แล้ว สามารถกำหนดทิศทางการทำงานด้านต่างๆได้อิสระชัดเจนขึ้น ทำให้ประเทศมหาอำนาจปักหมุดในเอเชียมากขึ้น แต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายเรื่อง ทั้งการรวมตัวกันที่ยังไม่เป็นเอกภาพ,ความเห็นต่างในประเด็นความมั่นคง, การที่แต่ละประเทศยังยึดแนวคิดตัวเอง กรณีปีที่แล้วที่ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ได้ รวมถึงระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่เห็นได้จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องเลื่อนออกไป 1 ปี เนื่องจากสมาชิกอาเซียนบางส่วนไม่พร้อม เชื่อว่า อาเซียนสามารถพัฒนาขึ้นไปเทียบเท่าสหภาพยุโรป(อียู) ที่ทุกประเทศมีนโยบายการทำงานในทิศทางเดียวกัน แต่มองว่า อาเซียนคงไม่ทำเหมือนอียู เพราะเห็นผลที่เกิดขึ้นกับอียูในขณะนี้ ประกอบกับการพัฒนาให้เหมือนอียูเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะประเทศต่างๆในอาเซียนยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องเศรษฐกิจ และโครงสร้างอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังต่างกันมากมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขันเชื่อว่าการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนจะหยุดอยู่เพียงระดับปัจจุบันที่ระดับที่ 3 คือ การมีตลาดเดียว(Single Market) หรือฐานการผลิตเดียวกันดร.สุภาค์พรรณ มองว่า อาเซียนควรเร่งเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ รวมทั้งพัฒนาการมีตลาดเดียวให้ได้ผลเป็นรูปธรรม เช่น ปัญหาการจัดตั้งศูนย์ผลิตยางพาราของ 2 ชาติสมาชิกในอาเซียนที่ปัจจุบันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ชาติใดเป็นฐานการผลิต พร้อมเชื่อว่าในอนาคต อาเซียนมีโอกาสเป็นผู้นำของโลกได้เพียงแต่ต้องพึ่งพาประเทศมหาอำนาจให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยอาเซียนต้องเป็นแกนนำ ส่วนอียูมองว่าอนาคตมีโอกาสถดถอยลงจากปัจจุบันผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกรCR:VOV5.VN  

ข่าวทั้งหมด