ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุง เตือน รถติด ฝุ่นเยอะ ติดหวาน ทำคนกรุงป่วยมากขึ้น

12 กรกฎาคม 2562, 15:44น.


ปัจจุบันมีคนเดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค ทั้งจากสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาการจราจร  รศ.นพ. ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในฐานะศูนย์เตือนภัยสุขภาพคน กทม.เปิดเผยว่า มีหลายปัจจัยทำให้คนที่เข้ามาอยู่ใน กทม. เจ็บป่วยมากขึ้นเช่นปัญหาการจราจรหนาแน่นติดขัด การกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่โรคอ้วน ที่พบกับเด็กอายุ 15 ปี มีภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่เกิดจากการกินอาหารรสชาติหวาน มัน เค็ม มากเกินไป  นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมในเมืองกรุง เช่น ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทั้งหมดจึงเป็นปัญหาของคนเมืองด้าน รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เสริมว่า สาเหตุการป่วยของประชากรใน กทม. 5 อันดับแรกป่วยด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดมากที่สุด ต่อมาป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่นๆ โรคระบบหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร และโรคระบบกล้ามเนื้อ นำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็ง ได้แก่โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งเต้านม  ซึ่งอัตราการตายด้วยโรคนี้ในแต่ละปีไม่เคยลดลงเลย

สาเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ทั้งการรับประทานผักและผลไม้น้อยลง การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากการเร่งรีบ และพบว่าร้อยละ 39.9 ทั้งชายและหญิง สุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงร้อยละ 10 นอกจากนี้สุขภาวะคนกรุงยังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขยะ และการจราจรจากพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดหลายฝ่ายต้องช่วยกัน การรณรงค์แนะนำประชาชน ให้ลดอาหารหวาน มัน เค็ม หันบริโภคผัก ผลไม้ ด้วยการบริโภคผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษ ให้มากขึ้น ด้วยปลูกผักบริโภคเองในกระถางสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย รณรงค์ปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดจะมีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายและจะหารือกับ กทม. ในเรื่องเพิ่มสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มเลนสำหรับการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ หรือสร้างทางสำหรับการเดินสำหรับข้อมูลที่นำมาเปิดเผยวันนี้  เป็นข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ นำไปสู่การป้องกันและดูแลสุขภาพของตัวเอง และได้รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือข้อมูลด้านสุขภาพของคน กทม. ปี 2561 ซึ่งจะมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือสามารถติดตาม ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.umcvjira.com หรือ Line Official : @UMC-VAJIRA ผสข.อรอุมา แคนดา 

ข่าวทั้งหมด