องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

01 มีนาคม 2562, 17:44น.

วันนี้ (1 มี.ค. 2562) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ รอบปีที่ 2 ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติมากว่าสองปี ขยายพื้นที่เข้าพัฒนาท้องถิ่นจาก 8 พื้นที่ เป็น 33 พื้นที่ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทัองถิ่นตามความต้องการของชุมชน ด้วยการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรรมชุมชนให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต เพิ่มมูลค่า สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืน
โดยในบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย ณ หมู่บ้านชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล ที่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าดำเนินการพัฒนาการส่งเสริมและแปรรูปสับปะรด ตรวจและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย และส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้เสริมหลังเกษียณ
ข่าวทั้งหมด