องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรจ.ตราด ที่ประสบภัยหนาว

09 มกราคม 2562, 15:53น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจังหวัดภาคตะวันออก ในโอกาสนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราดวันนี้  9 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองตราด 150 ผืน อำเภอบ่อไร่ 200 ผืน อำเภอเขาสมิง 150 ผืน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ และลงพื้นที่อำเภอเมืองตราด เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจของราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดตราด แบ่งการปกครอง ออกเป็น 7 อำเภอ 37 ตำบล 261 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาและภูเขาบริเวณแนวชายแดนและติดกับประเทศกัมพูชากับมีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมในบางอำเภอ ทำให้ในฤดูหนาว จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ 

ข่าวทั้งหมด