ญี่ปุ่นจะใช้กฎหมายใหม่ลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะลงจาก20ปีเหลือ18ปีปรับสมดุลสังคมผู้สูงอายุ

13 มิถุนายน 2561, 21:19น.


รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า วัยผู้ใหญ่หรือวัยที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะจะมาถึงเร็วกว่าปกติ สำหรับวัยรุ่นหลายล้านคนในญี่ปุ่น ส่งผลทำให้ มีการแก้ไขกฎหมายแพ่ง เพื่อลดอายุในวัยผู้ใหญ่หรือบรรลุนิติภาวะจากเดิม 20 ปีบริบูรณ์ลงมาเป็นอายุ 18 ปี เริ่มมีผลบังคับในเดือนเมษายน 2565 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องกำหนดอายุของวัยผู้ใหญ่เป็นครั้งแรกนับแต่มีการใช้กฏหมายฉบับนั้นในปี 2419สำหรับสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงช่วงอายุวัยผู้ใหญ่ภายใต้กฏหมายใหม่คือผู้มีอายุครบ 18 ปีขึ้นไปสามารถจะแต่งงานได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา โดยในปัจจุบัน ชายอายุ 18 ปีขึ้นไปและหญิงอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถจะแต่งงานได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากบิดามารดา มิฉะนั้นพวกเขาจะต้องรอให้มีอายุครบ 20 ปีก่อนที่ผ่านมาสส.ส่วนใหญ่จากพรรคเสรีประชาธิปไตย พรรครัฐบาลเห็นว่าการลดเกณฑ์อายุวัยผู้ใหญ่ลงมาจะช่วยทำให้ปรับสังคมญี่ปุ่นให้มีความสมดุลมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอัตราการเกิดของทารกลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลดอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก 20 ปี เป็น 18 ปีเมื่อปี 2558

ข่าวทั้งหมด