รมว.คมนาคมสร้างความปลอดภัยทางถนน รับข้อเสนอเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุฯ

13 มิถุนายน 2561, 21:05น.


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รับข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของไทย ยืนยันกระทรวงคมนาคมมีความพยายามในการดำเนินงานและต้องทำให้ประเทศไทยเกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มที่  โดยทางกระทรวงมีนโยบายให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ระหว่างการก่อสร้างของกรมทางหลวง มีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสภาพถนน มีการรณรงค์ให้เปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันเช่นเดียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในยุโรป  เรื่องของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่มีใบขับขี่ เด็กไม่มีใบขับขี่ แก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร  พร้อมเห็นชอบที่จะต้องมีหน่วยงานวิชาการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวิจัยการกำกับติดตาม

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น ขอให้กระทรวงคมนาคม สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้กระทรวงคมนาคม เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานต่างๆ ที่กระทรวงคมนาคมได้ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน และได้กำหนดแผนงานเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จนเกิดผลให้เห็นหลายด้าน เช่น การเร่งรัดสร้างระบบรางเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่ปลอดภัย การลดอุบัติเหตุของรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่การก่อสร้าง การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง การณรงค์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย

ส่วนการเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนขณะนี้ สอดคล้องกับผลจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รับรองเป้าหมายระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 12 ข้อ โดยตัวชี้วัดของเป้าหมายข้อที่ 1 มีข้อเสนอแนะให้ ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีหน่วยงานองค์กรนำ (Lead Agency) ด้านการบริหารจัดการและวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนและแนะนำให้ทุกประเทศ ดำเนินการภายในปี 2563

ข่าวทั้งหมด