ร.10 ห่วงราษฎรจ.เชียงใหม่ประสบภัยหนาวพระราชทานผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อน

05 ธันวาคม 2560, 16:41น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีสุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ
วันนี้ เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 800 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ
ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมาประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศร้อยละ 80 เป็นป่าไม้สลับภูเขาสูงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดตลอดทั้งปี ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่สูง ใน 25 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 386,541 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการทุพพลภาพ
ข่าวทั้งหมด