*องคมนตรีเยี่ยมประชาชน ใช้ชีวิตพอเพียง หลังมีน้ำใช้จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวยอ.นาด้วงจ.เลย*

04 กุมภาพันธ์ 2559, 17:52น.


การลงพื้นที่วันที่ 2 เพื่อติดตามเรื่องน้ำ การฟื้นฟูป่าและพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ ที่จังหวัดเลย  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมประชาชนในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย   พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายพลากร ได้พูดคุยกับประชาชนโดยกล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่มองเห็นความสำคัญเรื่องน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคและแหล่งเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนคนไทยก็มีความเป็นร่มเย็นเป็นสุข และผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างแต่เมื่อมีความปรองดองความสามัคคีความสงบสุขก็เกิดขึ้น ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นได้มีการเยี่ยมชมโครงการเกษตรในพื้นที่เช่น แปลงสตอเบอร์รี่ สวนผัก และการเลี้ยงไก่ดำ

นายนรินทร์ นำไทร ชาวบ้านบ้านห้วยปลาดุก กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง และปลูกยาวพารา โดยได้ใช้น้ำจากโครงการฯ ในเพาะปลูก ซึ่งมีเพียงพอสำหรับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด จึงรู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างมาก เพราะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอดีพอกินและมีความสุขสำหรับ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย มีพื้นที่โครงการ 2,723 ไร่ เป็นโครงการสร้างแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรให้เข้ามาอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติในรูปหมู่บ้านป่าไม้ จำนวน 400 ครอบครัวๆละ 14 ไร่ รวมทั้งสิ้น 5,600 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรครอบครัวละ 12 ไร่ และวางแผนควบคุมการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร

โครงการดังกล่าวมีผลสำเร็จอย่างดียิ่งโดยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวยแห่งนี้สามารถเก็บน้ำได้เกือบร้อยละ100 ในทุกปี  และปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2.759 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับราษฎรในพื้นที่ชลประทาน 400ไร่ และมีพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถขยายเป็นพื้นที่ชลประทานได้ด้วย 

ข่าวทั้งหมด