ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเจริญทางด้านอารยธรรมอันเก่าแก่ และยังมีการขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียง มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 


พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน จัดแสดงการกำเนิดโลก  จักรวาลและสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและยุคของไดโนเสาร์จนถึงการกำเนิดมนุษย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและศึกษาฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สามารถชมการทำงานของนักวิจัยได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้  ยังมีหลุดขุดค้นจริงที่สามารถชมซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ “ภูเวียงโกซอรัส  สิรินธรเน่”  ไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกที่ค้นพบเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย  ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์เกือบทั้งตัว


วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์

มีสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุที่งดงาม ได้แก่ “พระพุทธไสยาสน์” เก่าแก่  ลักษณะตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา, “อุโบสถไม้” สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว  แกะสลักลวดลายงดงามเป็นภาพสามมิติ และภาพนูนต่ำ, “วิหารสังฆนิมิต” ที่เก็บพระพุทธรูปและพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ที่หายาก, “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต”  เจดีย์ยอดทองคำหนัก 30 กิโลกรัม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 5 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  อินเดีย ศรีลังกา เนปาลและพม่า


วัดวังคำ อำเภอเขาวง

เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะล้านช้างให้ได้ชมอย่างหลากหลาย  ทั้ง  สิมไทเมืองวัง  อุโบสถรูปทรงศิลปะล้านช้างที่มีความอ่อนช้อยงดงาม, พระธาตุเจ้ากู และศาลาการเปรียญซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงปู่วังคำ” พระประธานศิลปะล้านช้างที่งดงาม พร้อมทั้งธรรมมาสน์ซึ่งสร้างตามแบบดั้งเดิมตามที่เจ้าอาวาสผู้สร้างเคยเห็นเมื่อครั้งเป็นเด็ก


หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์

แหล่งเรียนรู้วิถีประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย เช่น การประกอบพิธีหมอเหยา (การรักษาโรคโดยใช้พิธีกรรมตามความเชื่อ) งานหัตถกรรมเสื้อผู้ไทยเย็บมือ  งานจักสานไม้ไผ่  การเย็บขันหมากเบ็ง  การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมผู้ไทย  เป็นต้น


พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย

เจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ  ปรากฏการก่อสร้าง 3 สมัยด้วยกัน คือ ส่วนฐานสร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา  ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ รอบ ๆ องค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านเชื่อกันว่าในองค์พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ