ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ตอนกลางของภาคอีสาน บริเวณลุ่มน้ำภาชี เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี มีชื่อเสียงโด่งดัง จากอดีตถึงปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ ทั้งประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสาน


บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร บึงพลาญชัยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเมืองร้อยเอ็ด ตกแต่งประดับประดาเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ จึงเกิดความร่มรื่นสบายตา และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังมีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนให้พายเล่นในบึงแห่งนี้


วัดบูรพาภิราม

ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในมีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร ลักษณะชองพระพุทธรูปเป็นแบบประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดและปรากฏอยู่ในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดด้วย


เจดีย์มหามงคลบัว

เป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากหลวงตาบัวในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่วางศิลาฤกษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเอง สร้างที่ร้อยเอ็ดเพราะเป็นศูนย์กลางอีสาน เจดีย์นี้นับเป็นเจดีย์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ เพราะเจดีย์ทั่วไปจะมีแต่รูปเคารพให้กราบไหว้ แต่ที่นี่ชั้นล่างจะมีห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสานเก็บไว้ สามารถขอฟังได้ทุกเพลง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้าน OTOP ทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด มีผ้าไหมหลายชนิดที่มีความประณีตและสีสันสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าไหมลายสาเกต อัตลักษณ์ในการทอผ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนำเอาลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลาย ที่นิยมทอมาต่อกันในผ้าผืนเดียว เสมือนเป็นการหลอมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ด


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ตามแบบชาวอีสานที่วิจิตรสวยงามที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง  เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวร้อยเอ็ด มีกำแพงกว้างสามารถเดินชมทัศนียภาพ  ได้โดยรอบกำแพงที่ปิดล้อมพื้นที่ป่ากว่า 7,000 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร พระมหาเจดีย์นี้ออกแบบโดยกรมศิลปากรลักษณะขององค์เจดีย์เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ  สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ ความกว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์

การได้มานมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อานิสงส์ที่ได้รับคือ เสริมมงคลให้ชีวิต เสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า