ไทย

ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ซึ่งเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานคร เรียกว่า “ทวารวดี” จากตำนานเล่าว่า นครปฐมเป็นเมืองหลักที่ใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยตัวเมืองราชบุรีนั้น มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย กระทั่งในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

Cr.Tourism Authority of Thailand