ไทย

ลำพูน

จังหวัดลำพูน เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ. 1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างอยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้ พระนามว่า “จามเทวี” มาปกครองเมือง


Cr.Tourism Authority of Thailand