ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.อุทัยธานี

อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการเป็นมรกดโลกทางธรรมชาติ  ที่มีความหลากหลายทั้งพันธุ์พืช มีลำธาร และมีสิ่งสำคัญที่สุด คือ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์
ถนนคนเดินตรอกโรงยา

“ถนนสั้น ตำนานยาว” คำจำกัดความของถนนคนเดินตรอกโรงยา เนื่องจากในยุคก่อนถนนแห่งนี้เป็นแหล่งสูบฝิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บรรยากาศละแวกนั้นคึกคัก เต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาซื้อขายฝิ่น นับเป็นย่านเศรษฐกิจในเมืองอุทัยธานี อันเป็นที่มาของชื่อถนน “ตรอกโรงยา” ต่อมาในปีพ.ศ. 2520 รัฐบาลประกาศให้ฝิ่นเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ส่งผลให้ถนนแห่งนี้ซบเซาลงอย่างรวดเร็ว แต่ต่อมาในภายหลังได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ยังหลงเหลือร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองผ่านตึกไม้ที่ทอดตัวยาวกว่า 700 เมตร และในปัจจุบันบ้านเรือนละแวกนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของฝาก หนึ่งในสถานที่แห่งนี้ที่ยังเก็บบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวของถนนคนเดินตรอกโรงยาไว้ คือบ้านนกเขา


วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุงวัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติฝีมือช่างพื้นบ้าน สมบัติอีกชิ้นหนึ่งของวัด คือ ธรรมาสน์ที่หลวงพ่อใหญ่สร้าง วิหารมีพระปูนปั้น ลวดลายไม้จำหลัก ขอบหน้าบันเหลืออยู่ 2-3 แห่ง พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระผู้มีชื่อเสียงได้สร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ วิหารแก้ว 100 เมตร  วิหารแก้ว เปิดเวลา 09.00–11.30น. และ 14.00–16.00น. โดยช่วง 11.30–14.00 น.อนุญาตเฉพาะคนที่เข้ามาเจริญกรรมฐานเท่านั้นปราสาททองคำ (ปราสาทกาญจนาภิเษก) สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ในปีพ.ศ. 2539 มี 3 ชั้น เปิดเวลา 08.00-16.00 น.


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัด คือ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  มีพื้นที่  3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ. 2515 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อเดือนธันวาคม 2534 เนื่องจากสภาพป่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย


หุบป่าตาด

หุบป่าตาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนางงาม ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง ได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ พบว่ามีต้นตาดเป็นจำนวนมาก (ไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม) กรมป่าไม้จึงได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีพันธุ์ไม้หายาก เช่น เต่าร้าง ค้างคาวเล็ก เป็นต้น ทางเดินเข้าเป็นถ้ำมืดระยะทาง 50 เมตร จนถึงปลายถ้ำเป็นปล่องขนาดใหญ่มีแสงส่อง จะพบป่าตาดคล้ายป่าดงดิบในโลกยุคดึกดำบรรพ์ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ  ในปีพ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ระยะทางเดินไป-กลับ 700 เมตร สามารถเดินได้เอง ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท (มีไฟฉายให้ยืม)