ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส (Narathiwat) เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน

 


ชายหาดนราทัศน์

หาดทรายขาวสะอาดยาว ๕ กิโลเมตร ปลายแหลมสิ้นสุดที่ปากแม่น้ำบางนรา  ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีแนวต้นสนทอดยาวไปตามชายหาดเหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง  จะเห็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง อาศัยอยู่ตลอดตามริมแม่น้ำบางนราประทับใจกับภาพเรือกอและหลากสีที่จอดเรียงรายตลอดแนวโค้งของอ่าว

การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามภนนพิชิตบำรุง ระยะทาง 2 กิโลเมตรสุดถนน หรือใช้บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง สามล้อ หรือรถสองแถว


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ แหล่งรวมการศึกษาข้อมูลวิชาการและฝึกอบรมการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินแก่ราษฎรในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ คือ วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น อาคารสำนักงาน แปลงสาธิต และแปลงวิจัยทดลองในพื้นที่ป่าพรุ โครงการที่สำคัญ ๆ เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่นี้ซึ่งมีน้ำมากพออยู่แล้ว การทดลองปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นในดินอินทรีย์จัดโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กครบวงจรร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน เช่น น้ำมันที่สกัดได้จากปาล์ม สบู่ เนย ส่วนหนึ่งจำหน่ายให้แก่คนงาน และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก โรงงานปศุสัตว์ทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลวัว การทดลองนำระกำหวาน มาปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา เป็นต้น

ที่ตั้ง : อยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองกับบ้านโคกสยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

หมู่บ้านทอน

หมู่บ้านทอน อยู่ตำบลโคกเตียน  อยู่บนถนนนราธวาส-บ้านทอน ห่างจากตัวเมือง 16 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงไทยมุสลิม สถานที่ต่อเรือกอและแบบจริงและจำลอง เรือกอและแบบจำลองมีราคาตั้งแต่หลักร้อยบาทไปถึงหลักหมื่นบาท  เด็กเยาวชนในหมู่บ้านใช้เวลาว่างมาเรียนการต่อเรือกอและ อันเป็นเอกลักษณ์และศิลปพื้นบ้านเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์จากกระจูดและใบปาหนัน เช่น ซองใส่แว่น กระเป๋า เสื่อ มีลวดลายและสีสันสวยงาม แหล่งผลิตน้ำบูดู และ ข้าวเกรียบปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัด สามารถแวะมาชมวิธีการผลิตและซื้อของฝากได้ทุกวัน แต่ในบ่ายวันศุกร์ชาวบ้านจะไปละหมาดและพักผ่อน


ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

ตั้งอยู่บนถนนเจริญเขต อำเภอสุไหง-โกลก นราธิวาส  เดิมรูปหล่อเจ้าแม่โต๊ะโมะประดิษฐานอยู่ที่เขาโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน มีการสร้างศาลที่ประทับต่อมาชื่อเสียงของเจ้าแม่โด่งดังได้ขนานนามว่า “เจ้าแม่โต๊ะโมะ” ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อำเภอสุไหงโก-ลก วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๕ เป็นวันเริ่มก่อสร้างและตั้งชื่อว่า ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ โดยถือเอาวันที่  ๒๓ เดือน ๓ ของจีนในทุกปี (ประมาณเดือนเมษายน) เป็นวันเกิดของเจ้าแม่และจัดงานฉลองเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซียและสิงคโปร์

น้ำตกสิรินธร

น้ำตกสิรินธร ลักษณะเป็นธารน้ำที่ไหลมาจากแนวป่าสูง มีแอ่งน้ำและลานหิน ธารน้ำตกจะไหลไปรวมที่คลองอัยกาดิง นอกจากนี้มีโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับของป่าภาคใต้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ ชนิด จัดเป็นหมวดหมู่ ตามสภาพธรรมชาติ และมีป้ายบอกชื่อ ประโยชน์ใช้สอย มีความน่าสนใจทั้งในแง่พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อพัฒนาเป็นไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

การเดินทาง จากอำเภอแว้ง ใช้ทางหลวงหมาลเลข 4075 ประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยวไปตามทางอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเดินทางต่อไปอีก 300 เมตร