'กทม.' - 'สปสช.' ลงนามข้อตกลงร่วมกันใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ บริการสาธารณสุข และแผนที่ GIS

12 กรกฎาคม 2562, 13:42น.


      วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศการบริการสาธารณสุขของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรุงเทพมหานคร       นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร และสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกตกลงร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ การบริการสาธารณสุขของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการใช้ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบงานสํารวจชุมชน การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน หมอครอบครัว การบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงกับแผนที่เชิงรหัส (Digital Map) ซึ่งสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลบริการสาธารณสุขให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ดําเนินการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร      นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดําเนินการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูล โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวางแผนเชิงนโยบาย ภายใต้ชื่อ “Bangkok Health Data Center” (BHDC) และดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบสื่อสารในการเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเชื่อมโยง ดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง ทั้งสองฝ่ายได้ ตลอดจนมีการวางระบบควบคุม รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในความดูแลของสำนักการแพทย์  สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขที่สําคัญสําหรับการวางแผน และนําไปจัดบริหารด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น