PEA พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

15 มีนาคม 2562, 12:11น.


      ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด  เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ดังนี้

      - จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   12 เขตทั่วประเทศ

      - จัดทำแผนสนับสนุนวงจรจ่ายไฟฟ้าหลักและวงจรจ่ายไฟฟ้าสำรอง

      - จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 920 เครื่อง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (emergency light) ให้กับศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

      - เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที