PEA สมทบทุน “โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” กับสภากาชาดไทย

15 มีนาคม 2562, 10:53น.


      วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA มอบเงินสนับสนุนในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสบทบทุน“โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง  สภากาชาดไทย ประธานโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA