PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อถังบรรจุน้ำอุปโภค/บริโภคให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน จ.ศรีสะเกษ

15 มีนาคม 2562, 10:42น.


วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA มอบเงินสนับสนุนในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 129,800.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อถังบรรจุน้ำอุปโภค/บริโภค ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ถัง ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA