ครม.แต่งตั้งผู้อำนวยการ กทท.คนใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2562, 13:21น.


     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เป็นผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการ กทท. คนที่ 18 และเป็นคนในที่มาจากการคัดสรรตามขั้นตอน อทร. คนใหม่ประวัติย่อชื่อ-สกุล : ​เรือโท กมลศักดิ์  พรหมประยูร ​อายุ   ​ : ​57 ปี ​ วัน/ เดือน/ ปีเกิด  ​วันที่ 13 พฤศจิกายน 2504ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ​:   รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจจบการศึกษา  : ​

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จากโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78เข้าทำงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529คู่สมรสชื่อ  :   นางอัฌนา  พรหมประยูร    อายุ :  55 ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลจบการศึกษา ​:

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2559- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบุตร 1 คน ชื่อ :   น.ส. พิธุนิภา พรหมประยูร  อายุ :  24 ปีจบการศึกษา :

- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดำรงตำแหน่งที่สำคัญในการท่าเรือแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการท่า  ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพพ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 13 ประจำท่าเรือกรุงเทพพ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพพ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 15 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือกรุงเทพตุลาคม  2551 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ28 ธันวาคม 2554 ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย1 ตุลาคม 2555 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม1 ตุลาคม 2557 –ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจผลงานที่สำคัญ1. พัฒนาการดำเนินโครงการ e-port Service ด้วยการใช้ CTMS และ VCMS CCTV E-gate และ E-TOLL ​มาใช้ในงานของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง2. บริหารจัดการการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในท่าเรือกรุงเทพและจัดให้มีศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ​กทท. เป็นครั้งแรก3. แก้ไขปัญหาการใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window - NSW) กับกรมศุลกากร ในการเชื่อมข้อมูล e-Manifest ให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลาของกรมศุลกากรซึ่งขณะนั้นงาน​ระบบ e-Customของท่าเรือกรุงเทพที่เช่าใช้งานสำหรับ NSW ในปี 2551 จากบริษัทมีปัญหาการฟ้องร้อง​เป็นคดีในชั้นศาล ณ ปัจจุบัน4. บริหารจัดการโครงการจัดหาเรือขุดลอก กทท. ให้มีเรือขุดแบบ Clutter   Dredger มาใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพ ​ในการขุดลอกหน้าท่าของท่าเรือกรุงเทพ5. เจรจาความร่วมมือกับท่าเรือต่างประเทศเช่นรัฐบาลท้องถิ่นแคว้นสิบสองปันนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับท่าเรือกวนเหล่ยให้มีการขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์อาหารไก่แช่แข็งในลำน้ำโขงซึ่งได้มีการเปิดเดินเรือเที่ยวปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นผลสำเร็จ6. วางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือระนองให้สามารถรับเรือขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน 2 ท่าเทียบเรือ ​​รับเรือขนาด 1,000 DWT. เป็น 12,000 DWT และคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ชุมพรเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพท่าเรือระนองขยายขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าสูงจาก 70,800 TEUs/ปี เป็น 500,000 TEUs/ปี โดยสร้างท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ใหม่ 1 ท่า และขยายพื้นที่วางตู้หลังท่าอีก 75,000 ​ตารางเมตร ระหว่าง Jetty และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ​ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 25617. เป็นรองประธานคณะทำงานการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ International Maritime Organization (IMO) ร่วมรณรงค์หาเสียงกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านเอกอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน อธิบดีกรมเจ้าท่า และรักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. จนได้รับการโหวตจากประเทศสมาชิกฯ ให้ประเทศไทย ได้เป็นสมาชิกสมัชชา IMO ในกลุ่ม C ซึ่งมีจำนวนประเทศที่เป็นสมาชิกได้จำนวน 20 ประเทศ มีประเทศ ที่สมัครจำนวน 25 ประเทศ และประเทศไทยได้รับการลงคะแนนเสียงได้เป็นลำดับที่ 168. เป็นหัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise Tourism) และทำหน้าที่​​ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการที่จะกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญการประชุม/สัมมนาที่สำคัญ1. ประชุมเจรจาธุรกิจและเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ณ ด่านสิงขร จังหวัดมะริด สหภาพเมียนมาร์2. เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยและท่าเรือปูซาน ​สาธารณรัฐเกาหลี3. เข้าร่วมการประชุม Joint Working Group ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือปูซานและบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือปูซาน4. โครงการศึกษาการพัฒนาธุรกิจในท่าเรือที่เกี่ยวเนื่องภายใต้โครงการ iPas ศึกษาแนวทางการพัฒนา​การให้บริการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน5. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางทะเล ครั้งที่ 98 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน ​สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรเดนมาร์ก6. การตรวจราชการการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางถนนและศึกษาดูงาน​เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดน สหภาพเมียนมาร์7. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนท่าเรือไทยในการประชุมสมาคมท่าเรืออาเซียน (Asean Ports Association : APA) ​ระหว่างปี 2557-25598. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ASEAN Senior Transport Officials Meeting : STOM) และรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ASEAN Transport Ministers : ATM) ระหว่างปี 2557-25597. ศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 ประเทศญี่ปุ่น8. เดินทางไปปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือกวนเหล่ย ​สาธารณรัฐประชาชนจีน9. เดินทางไปเข้าร่วมงาน Seatrade Cruise Global 2018 ณ เมือง Fort Lauderdale เมืองฟลอริดา สหรัฐอเมริกา10. การประชุม International Conference on Inland Water Transport ณ เมือง Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์กิจกรรมสาธารณประโยชน์1. เป็นประธานกรรมการบริหารการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “ท่าเรือโอเพ่น” เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและการดำเนินการเชิงรุกกีฬาเปตองของการท่าเรือ​แห่งประเทศไทย2. เป็นประธานที่ปรึกษาบริหารการดำเนินการสร้างฝายประชารัฐของการท่าเรือแห่งประเทศไทย3. เป็นประธานกรรมการกีฬากอล์ฟการท่าเรือแห่งประเทศไทย4. ส่งเสริมโครงการกีฬาชุมชนสามัคคีต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่โดยรอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย5. ส่งเสริมโครงการมอบอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล6. ส่งเสริมโครงการการอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ที่มีสถานะทางสังคมที่ด้อยโอกาส​