รฟม.ตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรรองรับตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้น

22 มีนาคม 2562, 13:04น.


การผลิตและพัฒนาบุคลากรในระบบราง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะมีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ที่จะมากำกับดูแลหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมจึงให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง (Training Center) ขึ้นมา เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระบบรางให้มีทักษะและความรู้ โดยเฉพาะการเร่งผลิตพนักงานขับรถไฟฟ้าให้มีเพียงพอและเป็นไปตามการประเมินของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งในช่วงแรกนี้จะเน้นผลิตพนักงานขับรถไฟฟ้าก่อนผ่านการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า และหลักสูตรหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ โดยมีผู้อบรมหลักสูตรละ 30 คน ใช้เวลาอบรมประมาณ 230 ชั่วโมง หรือ 3 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะพอดีกับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางที่จะมาเป็นผู้ประเมินและออกใบขับขี่รถไฟฟ้าให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลังผ่านการอบรมแล้ว โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง กำลังอยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 


ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางได้รับความร่วมมือจาก Tokyo Metro และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ในการสนับสนุนความรู้ด้านหลักสูตร และถือเป็นโรงเรียนด้านระบบรางแห่งแรกของรัฐด้วย
ด้านนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระบุว่า 5 ปีข้างหน้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต้องการพนักงานขับรถไฟฟ้า 2,500 คน เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายต่างๆ คาดว่าแต่ละปีจะผลิตพนักงานขับรถไฟฟ้าได้ 660 คน ส่วนพนักงานขับรถไฟฟ้าของทั้งสองหน่วยงานที่ขับรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็สามารถมาอบรมเพิ่มเติมได้ โดยขณะนี้ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางอนุญาตให้เฉพาะพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและพนักงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าอบรมเท่านั้น ในอนาคตจะขยายหลักสูตรการอบรมให้ครอบคลุมกับพนักงานมากขึ้น ส่วนพนักงานขององค์กรต่างประเทศที่สนใจเข้าอบรมก็อาจจะเข้ามาเรียนได้ในอนาคตเช่นเดียวกับพนักงานของบีทีเอส แต่ในส่วนภาคประชาชนคงยากที่จะเข้ามาเรียน เนื่องจากอาจไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน
โดยในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง โดยมีนายชิโระ ซาโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และรองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้อบรมและขอให้ผู้อบรมทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินรถเป็นสำคัญ 


...


ผสข.ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 
ข่าวทั้งหมด