รองนายกฯ เปิดงานวันน้ำโลกและการอนุรักษ์ พร้อมชูนโยบายบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

22 มีนาคม 2562, 11:20น.


เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดงานวันน้ำโลกและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมชมนิทรรศการในงาน การขับเคลื่อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง...เท่าเทียม...เพียงพอ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18 หน่วยงาน เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง 


รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำ โดยมีเป้าหมายหลักคือการมุ่งพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยอย่างรอบด้าน สร้างความแข็งแกร่งในระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยน้อมนำหลักการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ควบคู่กับการน้อมนำแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดจากโครงการที่มีอยู่ 


ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีแหล่งน้ำต้นทุน ต้องรอน้ำจากฝนอย่างเดียว จึงต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำและแก้มลิงขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับแรกของประเทศ จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลบริหารจัดการน้ำของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ซ้ำซ้อน 


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลตลอด 4 ปีสามารถกักเก็บน้ำได้มาก เทียบเท่ากับการบริหารของรัฐบาลในอดีตรวม 12 ปี และปีที่ผ่านมา แม้ปริมาณน้ำจะมีมากกว่าปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ แต่ไม่เกิดน้ำท่วม เห็นได้ว่ามีการบริหารจัดน้ำที่ดี  


ด้านดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดและน้ำดื่มเป็นปัญหาสำคัญของประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งในปี 2535 องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 12 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก แต่ละประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์น้ำและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ในปีนี้องค์การสหประชาชาติให้แนวคิดหลักไว้ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


   


สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยให้ความสำคัญในแผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท มีน้ำใช้น้ำดื่มเพียงพอ เนื่องจากใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ตั้งเป้าในปี 2562 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำกว่า 7,400 หมู่บ้านจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ให้ครบ รวมถึงมุ่งพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ซึ่งปี 2561 มีการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านแล้ว 7,320 หมู่บ้าน คงเหลืออีก 170 หมู่บ้าน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้ มีการก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาโรงเรียน ชุมชน จำนวน 2,566 แห่ง คงเหลือ 3,566 แห่ง 


ทั้งนี้ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคจาก 5 หน่วยงาน และในช่วงบ่ายจะมีการจัดกิจกรรมเรื่องเล่า...จากสายน้ำและกิจกรรมลำน้ำแห่งสายน้ำ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้


...


ผสข.ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ
ข่าวทั้งหมด