นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง ที่ปรึกษานายกฯ ดิสทัต-ไพรินทร์ ร่วมด้วย

21 มีนาคม 2562, 18:38น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๕ /๒๕๖๒ เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ประกอบด้วย นายดิสทัต โหตระกิตย์ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิติ ตัณฑเกษม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะปรึกษาฯ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข่าวทั้งหมด