องคมนตรี ติดตามโครงการคลองผันน้ำ-แก้อุทกภัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

14 มีนาคม 2562, 21:56น.


การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังคลองผันน้ำบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเวลา 15.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังคลองผันน้ำบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นประธานการประชุม รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง ป่าละอู และโครงการตามพระราชประสงค์ หนองพลับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริสรุปความว่า พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงจังหวัดชุมพร มีปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเล ให้กรมชลประทาน พิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎร และเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยดำเนินการพัฒนาในภาพรวมทั้งระบบลุ่มน้ำ ได้แก่ การปรับปรุงขุดลอกและขุดขยายคลองบางสะพาน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารควบคุมบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆ เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว และไม่ล้นตลิ่งเข้าทำความเสียหายแก่พื้นที่ รวมถึงการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำ โดยกำหนดแผนงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง (ความจุ 13.36 ล้านลูกบาศก์เมตร) และอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง (ความจุ 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิมในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว รวมถึงฝายทดน้ำ 1 แห่ง คือ ฝายทดน้ำห้วยลึก รวมทั้งขุดขยายคลองระบายน้ำเดิม 4 สาย ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง และคลองเขาม้าร้อง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง และขุดคลองผันน้ำใหม่ 3 สาย ได้แก่ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำคลองแม่รำพึง - อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน

ปัจจุบันได้ศึกษาและสำรวจออกแบบโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองบางสะพานได้ถึง 525 ลบ/วินาที สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดพื้นที่น้ำท่วมลงได้ถึง 4,894 ไร่ ลดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 1,640 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังช่วยเก็บกักน้ำไว้ในลำคลองให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งได้อีกด้วย  โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะเยี่ยมราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรครั้งนี้

ข่าวทั้งหมด