องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว จ.ลำปาง

28 กุมภาพันธ์ 2562, 17:29น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เดินทางไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ  เสร็จแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอวังเหนือที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวและเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวรอยเลื่อนที่มีพลัง  2 รอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนเถิน และรอยเลื่อนพะเยา โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่ตรงบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น  13 อำเภอ 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน โดยเฉพาะในอำเภอวังเหนือ ได้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 12.01 น. รวม 53 ครั้ง แรงสั่นสะเทือนสูงสุดขนาด 4.9 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ ได้รับผลกระทบใน 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรเกิดแตกร้าวได้รับความเสียหาย 185 ครัวเรือน 548 คน  ศาสนสถาน 7 แห่ง สถานที่ราชการ 12 แห่ง และยังสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายอำเภอ เช่นอำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม  อีกด้วย

    

ข่าวทั้งหมด