สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยราชการในพระองค์ ฝึกอบรมการช่วยชีวิต

28 กุมภาพันธ์ 2562, 10:30น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพและพลานามัยของประชาชน ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) แก่ประชาชนทั่วไป

วันนี้ เวลา 08.30 น. ที่โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับมอบอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 220 ชุด ประกอบด้วย หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ แบบครึ่งตัวมีไฟแสดง จำนวน 100 ชุด หุ่นจำลองเด็ก จำนวน 100 ชุด ชุดฝึกสอนการสำลัก Anti Choking ( Choking Training Vest) จำนวน 20 ชุดจากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยแพทย์หญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งอุปกรณ์ฝึกสอนฯดังกล่าว บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับพระราชทานไปใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานเบื้องต้นให้กับข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น  

ข่าวทั้งหมด