องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจ.สกลนคร

23 กุมภาพันธ์ 2562, 18:10น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 114 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 143 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 2 ราย และพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 2 ราย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จังหวัดสกลนคร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1,323 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากการเกิดความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตก พายุฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ใน 3 อำเภอ 9 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์ ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 258 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง พื้นที่การเกษตร 1,533 ไร่และราษฎรเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย รวมได้รับความเดือดร้อน จำนวน 261 ครัวเรือน
ข่าวทั้งหมด