ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 08.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562, 07:51น.


ในวันนี้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีวาระที่น่าสนใจคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว, ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว, และ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว, ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และมีการรายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้วข่าวเศรษฐกิจวันนี้ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมกราคม 2562 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบการค้าระหว่างประเทศที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาให้ทรัพย์สินของนายสมบัติ อุทัยสาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตกเป็นของแผ่นดินเมื่อวานนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย-ลาว ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีการทบทวนผลการดำเนินงานร่วมกันในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีแรงงานสัญชาติลาวเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับฯ 2 แห่ง รวม 23,273 คน ส่วนแผนการทำงานระยะ 3 ปีข้างหน้า จะมีทั้งการจัดประชุมเชิงวิชาการ การฝึกอบรม การคุ้มครองและติดตามสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย และงานประกันสังคม รวมถึงขอให้ฝ่ายลาวปรับเพิ่มข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ เกี่ยวกับการจ้างงานระยะสั้นในภาคเกษตร ให้มีเงื่อนไขการจ้างงานน้อยกว่า 2 ปี และให้มีการตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรมของแรงงานสัญชาติลาว  ณ สปป. ลาว ก่อนเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนกรณีแผ่นดินไหวที่ลำปาง นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จำนวนมากกว่าสิบครั้ง โดยระดับที่รุนแรงที่สุด คือ4.9 แมกนิจูด สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง แต่จะยังมีแรงสั่นไหวเกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน อธิบายว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา ที่พาดผ่านจังหวัดพะเยา ลำปางและเชียงราย เป็นรอยเลื่อนแขนงเล็กๆ ไม่ได้เป็นรอยเลื่อนหลักนายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวบนบกใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีบ้านเรือนเสียหาย 14 หลัง เจดีย์ 1 องค์ วัด 1 แห่ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีการประสานกรมศิลปากรเข้ามาสำรวจและประเมินความเสียหายต่อไปส่วนสถานการณ์ฝุ่น นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สถานการณ์ใน 9 จังหวัดภาคเหนือค่อนข้างรุนแรง โดยมีรายงานการปฏิบัติงานดับไฟป่าและปริมาณจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-20 กุมภาพันธ์ 2562 ใน 4 ภูมิภาค มีเหตุไฟป่าเกิดขึ้น 293 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 11,846.3 ไร่ พื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่คือพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ และจังหวัดตาก มีเหตุไฟป่าเกิดขึ้น 98 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 3,416.8 ไร่ โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ เป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจาก ไฟป่า" ขอให้เป็นวันงดเผา ทั้งการเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย การกำจัดเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก หรือแม้แต่กระทั่งการจุดไฟเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดิน หายใจด้าน รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดเผยว่าแม้ในขณะนี้ปริมาณฝุ่นจะลดลง แต่ก็ไม่อาจวางใจได้ ตราบใดที่ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการใช้เครื่องยนต์ ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ ตลอดจนผู้สูบบุหรี่ 10 ล้าน 9 แสนคน โดยมีผลวิจัยที่เปรียบเทียบการสตาร์ทรถเครื่องยนต์ดีเซลทิ้งไว้ 30 นาที ปริมาณมลพิษที่มาจากท่อไอเสีย เขม่ารถยนต์ น้อยกว่า ปริมาณควันที่มาจากการจุดบุหรี่ต่อเนื่องกัน 3 มวน ปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 10 มวน ต่อคนต่อวัน นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้สูบบุหรี่ต่อวันถึง 100 ล้านมวน ปริมาณมลพิษจึงกระจายไปทั่ว และหากส่งผลต่อเด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน มะเร็ง หัวใจ อัมพฤกษ์ หากได้รับมลพิษเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ อาจถึงขั้นแท้งบุตร หรือเกิดมาในลักษณะผิดปกติข่าวทั้งหมด