ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

16 มกราคม 2562, 21:28น.


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎหมายทดแทน เพื่อให้สามารถนำมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัย ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้1. ให้เขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2. ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบหมายให้เป็นศูนย์อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ การกำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ข่าวทั้งหมด