องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่จ.สุราษฎร์ธานี

08 มกราคม 2562, 19:51น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก”
ที่พัดผ่านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และจังหวัดข้างเคียง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันนี้ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์นาทวี จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอนาเดิม
ณ ศาลาเทิดไท้องค์ราชันย์ อำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอดอนสัก ณ หอประชุม
โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตลอดจนทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข่าวทั้งหมด