สภาวิศวกร เตรียมถามความคืบหน้ากรมโยธาฯออกแบบอาคารจอดรถให้ได้มาตรฐาน

14 พฤศจิกายน 2560, 15:32น.


การออกมาตรการทางกฎหมายและวิศวกรรม เพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ กรณีเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากอาคารจอดรถภายในซอยไผ่สิงโต ถ.พระราม 4 จนมีผู้บาดเจ็บ 1รายเมื่อวันที่ 11พ.ย. นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวว่า สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากแผงกั้นไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถต้านแรงกระแทกได้ ปัจจุบันกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่ได้กำหนดค่าแรงกระแทกที่ใช้ในการออกแบบแผงกั้นรถยนต์ จึงทำให้อาคารจอดรถยนต์จำนวนมากในไทยไม่ได้มาตรฐาน หากเทียบกับประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ได้มีการออกมาตรฐาน ซึ่งกำหนดว่าแผงกั้นรถยนต์ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3 เซนติเมตร และต้องออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อยเท่ากับ 3 ตัน สำหรับแผงกั้นทั่วไป และ 24 ตันสำหรับแผงกั้นที่ปลายทางวิ่งที่มีระยะทางเกิน 20 เมตร และที่มีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะภายในอาคาร  ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะส่งหนังสือทวงถามความคืบหน้าหลังจากเมื่อต้นปีได้ส่งหนังสือถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ออกกฎกระทรวง ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ระบุให้อาคารที่มีที่จอดรถ ต้องออกแบบแผงกั้นรถยนต์รับแรงกระแทกจากรถยนต์ ตามค่ามาตรฐานต่างประเทศนอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่น เช่น กทม. ควรสุ่มตรวจความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ในอาคารต่างๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่ของตัวเองอย่างเข้มงวดป้องกันเหตุซ้ำรอยสำหรับอาคารจอดรถในประเทศไทย สามารถจัดกลุ่มแผงกั้นรถยนต์ที่มีความเสี่ยงอันตรายไว้ 4 ประเภท คือ 1.แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ออกแบบไม่ได้มาตรฐาน เช่น ผนังบางเกินไป หรือ เหล็กเสริมน้อยเกินไป 2. แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากผนังอิฐมอญ หรือ อิฐบล็อก หรืออิฐมวลเบาที่ไม่ได้เสริมเหล็ก 3. แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ใช้จุดยึดเชื่อมต่อเพียงแค่ 2-3 ตำแหน่ง และ 4. แผงกั้นรถยนต์ชนิดเส้นหรือตาข่ายโลหะที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ผู้ผลิตกำหนดหรือไม่ผ่านการทดสอบ ภาพจาก : รตต.ไกรยง ปาลวีรภัทร  สน.ทองหล่อ , @J_Vara2016 ,เมฆา 008 ,ห้องข่าว กรุงเทพ 3

ข่าวทั้งหมด