สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จ.พิจิตร

12 ตุลาคม 2560, 17:36น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำตามลำน้ำยม และลำน้ำน่านจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ทำการเกษตรในจังหวัดพิจิตร ได้รับความเสียหาย  ในโอกาสนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธิน  ประยูรโภคราช  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน  ประยูรโภคราช  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง  ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร    ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน  ประยูรโภคราช  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,900 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอสากเหล็ก อำเภอวชิรบารมี และอำเภอสามง่าม  ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากมีพื้นที่ลุ่มต่ำและติดลำน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทำการเกษตร  และปศุสัตว์ ในพื้นที่ 12 อำเภอ 77 ตำบล 574 หมู่บ้าน 9,445  ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ข่าวทั้งหมด